Hållbarhetsarbete

Hållbarhetspolicy

Denna hållbarhetspolicy utgör grunden för Språkservice hållbarhetsarbete.

 

Språkservice Sverige AB ska tillhandahålla hållbara, professionella och prisvärda tolk- och översättningstjänster primärt till den offentliga men också den privata sektorn. Vi vill överbrygga språkbarriärer och bidra till perfekt förståelse mellan människor så att vi får en jämlikare värld med ökad förståelse för varandra.

 

Språkservice uppdrag är att ständigt förbättra tolk- och översättningstjänsterna så att vi alltid kan erbjuda professionella tjänster med hög kvalitet och service, alltid till en rimlig kostnad för våra kunder och med goda villkor för våra anställda medarbetare samt för våra frilansande tolkar och översättare. Vi vill i största möjligast mån och i alla led ta hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet så att vi bidrar till en hållbar utveckling. Detta så att vi kan tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Syftet med vår hållbarhetspolicy är att våra medarbetare, leverantörer och andra som representerar eller är berörda av vår verksamhet är fullt införstådda i vad Språkservice står för och vad vår strävan i beslut och handlingar är.

 

Regelefterlevnad

Språkservice Sverige AB följer svensk lagstiftning i alla delar av verksamheten. Detta är ett minimikrav från vår sida. Vi arbetar även enligt både svenska och internationellt kända hållbarhetsstandarder för att säkerställa att vi på ett konkret och verkansfullt sätt bidrar till en hållbar utveckling i branschen och i världen.

 

Verksamhet med hög integritet och moral där alla människors lika värde respekteras

Språkservice Sverige AB ska bidra till ett inkluderande samhälle där varje individ ses som en tillgång och behandlas jämlikt vilket är en förutsättning för en demokratisk och hållbar samhällsutveckling.

Språkservice anställda är en nyckeltillgång och vår förmåga att trygga personalens välbefinnande och stödja deras handlande är avgörande för vår framgång. Vi värnar om att anställda ska ha en sund fysisk och psykologisk arbetsmiljö för att bidra till att skapa tillfredsställelse på arbetet. Alla anställda har rätt till en trygg och säker arbetsplats, där ingen utsätts för onödiga risker.

Språkservice arbetar med socialt ansvarstagande bland annat genom att aktivt bidra till att förbättra villkoren för såväl tolkar som översättare så att branschen lockar till sig kompetens och får den att stanna i yrket tolk/ översättare.

 

Hållbar utveckling och ansvarsfull verksamhet

Språkservice Sverige AB strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom hela värdekedjan. Vi har organisationsstrukturer, ledningssystem och rutiner för att säkerställa att vi följer relevanta lagar, förordningar och normer. Vårt miljöarbete sker på alla tillämpliga delar i våra affärsprocesser och beslut och syftar till att kontinuerligt förebygga och minska vår negativa miljöpåverkan så att vi bidrar till en hållbar utveckling. Vi eftersträvar därför effektiv och hållbar användning av energi, naturresurser och material i alla delar av vår verksamhet och arbetar med informations-och utbildningsinsatser mot våra intressenter. Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001 och arbetar även med att utifrån vår förmåga bidra till att Agenda 2030 uppfylls.

 

Sunda affärer och aktivt bidrag till positiv utveckling av marknaden

Språkservice Sverige AB vill bidra till en sund konkurrens och utvecklas i ett gott affärsklimat. Korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaderna och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. Språkservice förbjuder därför alla typer av illegala priskarteller och andra hemliga överenskommelser gällande grundläggande villkor, priser, avgifter, kostnader och villkor mellan konkurrenter som skulle kunna undanröja, hindra, begränsa eller störa den sunda konkurrensen. Vi ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning samt bidra till sund konkurrens och en gott affärsklimat. Korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaderna och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling.

 

Språkservice värnar om en öppen dialog med de som påverkas av vår verksamhet

Språkservice Sverige AB vill vara en lyssnande och lärande organisation. Vi vill verka för långvariga och goda relationer som bygger på ömsesidig respekt och vänlighet. Vi accepterar inga situationer där osunt beroende riskerar att påverka en neutral och professionell bedömning eller agerande och har rutiner för anställda och leverantörer för att skydda oss och agera på denna typ av situation. Vi vill också arbeta för en kontinuerlig kvalitetsutveckling av vår verksamhet så att vi ses som ett relevant och trovärdigt företag inom vår bransch. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO9001:2015 och arbetar för en ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet.

 

Språkservice hållbarhetspolicy som pdf »

Språkservice viljeinriktning för hållbarhet »