Kvalitetsarbete

Kvalitetspolicy

Denna kvalitetspolicy utgör grunden för Språkservice kvalitetsarbete. Här definieras våra krav och ambitioner samt vem som är ansvarig inom organisationen samt hur vi omsätter denna kvalitetspolicy i mål och handling.


Språkservice tillhandahåller språktjänster avseende tolkning och översättning i alla förekommande språk, framförallt till kunder inom offentlig sektor och deras samarbetspartners. Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de i lagen ställda krav och utvecklar vårt kvalitetsarbete i dialog med våra kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter så att vi som minst uppfyller men ännu hellre överträffar de krav som ställs på oss.

 

Vi är certifierade enligt ISO9001:2015 och har därmed ett strukturerat sätt för att i alla delar av vår verksamhet arbeta med kvalitetsfrågor. I detta arbete ingår även att kontinuerligt utveckla vårt kvalitetsarbete och kvalitetsåtagande så att vi på så sätt bidrar med ökad kundnöjdhet och kundnytta. Detta är mycket viktigt för oss eftersom vår verksamhet är en del av samhällsnyttan.


Språkservice ska hålla en hög tillgänglighet och leveranssäkerhet så att våra kunder får det språkstöd de behöver när de behöver det. Vår personal ska vara engagerad och kunnig och bygga goda relationer i alla kontakter. Språkservice står för hög service och hög kvalitet i levererad tjänst. Varje enskild bokning hanteras och genomförs i enlighet med aktuella avtalsvillkor och överenskommelser och ska matchas med bäst lämpad tolk/ översättare i varje bokning.


Språkservice ska arbeta för att upprätthålla och utveckla goda villkor i branschen för att knyta till sig, utveckla och behålla kompetensen. Vår matchning av uppdrag ska premiera tolkar/ översättare med högsta kompetens och kundnöjdhet. Vi ska också vara tydliga med villkoren för varje enskilt uppdrag till våra tolkar/ översättare för att säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med kundens förväntningar, i rätt tid, på rätt plats och med rätt kompetens. Vår personal ska vara stolta representanter för Språkservice och vi arbetar med kontinuerlig kompetensutveckling och HR-insatser för att skapa en hållbar arbetsplats.


Språkservice ska utveckla system och andra stöd för att det ska vara lätt att göra rätt samt hålla en öppen dialog med alla parter för en kontinuerlig kvalitetsutveckling av vår organisation och våra tjänster. Vi sätter mål för kvalitetsutvecklingen i vår organisation, mäter och utvärderar, samt vidtar fortlöpande åtgärder för att uppnå önskade resultat. Dessa mål är bl.a. inom leveranssäkerhet, tillgänglighet, upplevd kvalitet och service samt inom miljö, hälsa och trivsel.


På våra kontor finns det handlingsplaner för att öka kundnyttan och arbeta för ökad kvalitet.
Vår policy fastställs vid ledningens genomgång av kvalitetsledningssystemet och revideras vid behov. Vår policy kommuniceras till våra medarbetare i samband med nyanställning och revidering.


Vår VD är ytterst ansvarig för Språkservice kvalitetsarbete.

 

 

ISO 9001_2015 Black _150x 188px