Miljöarbete

Miljöpolicy

Denna miljöpolicy utgör grunden för Språkservice miljöarbete. Här definieras vår miljöpåverkan, vem som är ansvarig inom organisationen och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling.


Språkservice ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att erbjuda effektiva och kvalitetssäkrade språklösningar med största möjliga miljöhänsyn. Vi är certifierade enligt ISO14001:2015 under 2017 och har därmed lagt upp ett strukturerat arbetssätt för att hantera miljöfrågor i alla delar av vår verksamhet. I detta arbeta ingår även att ständigt utveckla och därmed kontinuerligt minska vår negativa miljöpåverkan och på så sätt öka vår hållbarhet.


Språkservice bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete i dialog och samarbete med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter. Vi strävar efter att uppfylla och ännu hellre överträffa de krav som ställs. Som lägst ska vi följa tillämpliga lagkrav avseende miljöaspekter och, i de fåtal delar av verksamheten där det är aktuellt, förebygga att förorening uppkommer. Vi arbetar enligt både svenska och internationellt kända hållbarhetsstandarder och mål för att säkerställa att vi på ett konkret och verkansfullt sätt bidrar till en hållbar utveckling i branschen och världen. Vi vidtar fortlöpande åtgärder för att minska naturresursanvändningen och miljöpåverkan från utsläpp till luft, mark och vatten som vår verksamhet direkt eller indirekt orsakar. Vi ska öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka våra kunder, partners och leverantörer i samma riktning. Vi förbinder oss även till att inspirera och verka för att medarbetare görs medvetna om innebörden av ett systematiskt miljöarbete och att vi avsätter tillräckliga och verkansfulla resurser för arbetet med ständig förbättring av miljöprestanda.


Språkservice tillhandahåller professionella språktolk- och översättningstjänster till kunder i hela landet. Genom att samordna våra kunders beställningar av kontakttolkningar kan vi minska tolkarnas resor till och från samt mellan uppdragen. Ett minskat resande innebär inte bara rena kostnadsbesparingar för kunden men också en minskad påverkan på miljön genom mindre koldioxidutsläpp. Vi kan också erbjuda kunder moderna, tekniskt stabila och säkra lösningar för distanstolkningstjänster. Även detta leder till minskade koldioxidutsläpp genom färre och kortare resor för tolkarna som kan arbeta från hemmet eller från något av våra centralt belägna kontor i Malmö eller Stockholm.


För att minska pappersförbrukningen erbjuder vi kunderna elektronisk leverans av översättningar. I de fall kunden önskar leverans via brev har vi som standard att skriva ut dubbelsidigt och i svartvitt. Ett annat sätt för att minska vår papperskonsumtion är att erbjuda våra kunder e-faktura. Idag (2016) är ca 80 % av våra fakturor e-fakturor och vi har som mål att inom tre år inte skicka någon pappersfaktura alls.
På våra kontor finns handlingsplaner för att minska vår förbrukning av resurser som t.ex. energi, papper, vatten mm. naturligtvis källsorterar vi i den utsträckning som våra hyresvärdar tillåter och tar hand om vårt avfall på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

 

Ansvarig för laguppfyllnad och ytterst ansvarig för Språkservice miljöarbete är bolagets VD.


Vår miljöpolicy kommuniceras till samtliga anställda inom företaget och varje chef ska se till att så sker inom den egna organisationen. Det är även chefernas ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika mål, regler, rutiner eller annan information får del av denna.


Varje medarbetare ska följa de regler och rutiner som berör våra miljömål och har även ett egenansvar att aktivt rapportera avvikelser och förbättringsförslag. Varje avdelning följer upp och arbetar för att aktivt minimera sin miljöpåverkan. Ansvarig inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och upphandling till företaget och vi ska verka för att miljöhänsyn ska vara en faktor i alla relevanta beslut.

 


Miljömål och egenkontroll

 

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med kontinuerliga insatser för att nå ständiga förbättringar och ökad hållbarhet. Varje år görs enkäter, omvärldsanalys och kravavstämning för att säkerställa att vår miljöpolicy, mål och handlingsplaner är relevanta och i relation till våra miljöaspekter. Miljöpolicyn ses också årligen över och anpassas vid behov.


Vi genomför också regelbundna kontroller för att bevaka utfallet för våra miljömål. Denna bevakning görs i olika intervaller och på olika nivåer och rapporteras till miljörådet som leds av kvalitets- och hållbarhetschef. Om målen inte uppnås upprättas en åtgärdsplan och den operativa ledningsgruppen engageras i arbetet. Vid två tillfällen per år rapporteras resultat och åtgärder till den strategiska ledningen.


Även extern kontroll av vårt miljöledningssystem görs av en oberoende revisor en gång om året. Vart tredje år revideras hela miljöledningssystemet vid omcertifieringen.

Har du tips eller synpunkter på hur vi arbetar med miljöfrågor uppmanar vi dig att kontakta oss på info@sprakservice.se