2012-05-23  
Pirkko Trpevski Kyllönen bemöter Olle Josephsons insändare i Svenska Dagbladet

»Olle Josephson är i en debattartikel i SvD orolig över att Södertörns högskola läggs ned och att Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet upphör. Josephson ser två farhågor med detta: att en samlad kompetens urholkas och att utbildningen undermineras.

Josephson påstår vidare att tolkförmedlingsföretagen pressar priserna vid upphandlingar, förmedlar underbetalda okvalificerade tolkar och att kvaliteten urholkas.

Vilka belägg har Josephson för sitt påstående?

Ett av syftena med ett ramavtal för tolkförmedling är just att säkerställa att den högsta tillgängliga kompetensen förmedlas vid varje uppdrag. Detta framgår tydligt av exempelvis det ramavtal som 2008 tecknades mellan flertalet förmedlingar och Rikspolisstyrelsen. Numera äger Kammarkollegiet detta ramavtalsansvar.

Kompetensförsörjningen, det vill säga utbildning och auktorisation av tolkar, är i huvudsak en statlig ansvarsfråga. Precis som Olle Josephsson ser vi risker med att flytta ansvaret för tolkutbildningen från TÖI till Myndigheten för yrkeshögskolan. Vi hoppas dock att detta ska leda till en förbättring på sikt så att samhällets tolkkår bättre motsvarar samhällets faktiska behov i antal och språkutbud. Det finns idag en stor brist på utbudet av auktoriserade tolkar. Kammarkollegiet erbjuder auktorisationsmöjlighet i 40 språk och det finns för närvarande auktoriserade tolkar i 36 språk. Tolkförmedlingarnas kunder beställer tolk i cirka 200 språk.

Språkservice Sverige AB har för närvarande avtal med Kammarkollegiet där Sveriges domstolar har rätt att beställa tolk (så kallat avrop.) Som VD för Språkservice Sverige vill jag tydliggöra vad som anstår oss enligt avtalet.
I avtalet framgår det tydligt att Språkservice Sverige i första hand alltid ska erbjuda rättstolkar, i andra hand auktoriserade tolkar och i tredje hand övriga tolkar. Av 18 364 avrop under 2011 har Språkservice kunnat tillsätta 41% uppdrag med en rättstolk , 33% med en auktoriserad tolk och i 26% av fallen med övrig tolk. Med tanke på tillgången till de högre kompetenserna får detta ses som ett mycket bra resultat, utifrån givna förutsättningar. 
Tolkförmedlingarna har inget att vinna på att inte förmedla den högsta kompetensen som finns att tillgå, tvärtom.

En tolkförmedlings uppdrag är att förmedla den på marknaden befintliga kompetensen och fördela resurserna på ett sätt som gynnar både kunden och de enskilda tolkarna. Det är detta arbete som Språkservice Sverige AB kan ta fullt ansvar för. Ansvaret för bristen på tolkar ligger någon helt annanstans.»

Med vänlig hälsning
Pirkko Trpevski Kyllönen

Läs gärna Olle Josephsons insändare i Svenska Dagbladet den 14 maj 2012. http://www.svd.se/kultur/sprakspalt/pressade-priser-ger-usel-tolkning_7195259.svd »Senaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »