Översättning

Specialiserade facköversättare och translatorer

Vi erbjuder professionella översättningstjänster i de flesta språkkombinationer och fackområden. Våra översättningar utförs av erfarna facköversättare eller av auktoriserade translatorer.

Våra översättare väljs ut med omsorg och vi är noga med att matcha texten som ska översättas med en översättare som har lämplig kunskapsprofil för just det uppdraget.

Våra facköversättare och translatorer jobbar i enlighet med Kammarkollegiets God Translatorssed
och translatorsföreskrifter. Vi arbetar med rutiner för dokumenthantering och under sekretess.

Vi arbetar med alla typer av översättningar som till exempel:

  • juridisk översättning
  • ekonomisk översättning
  • medicinsk översättning
  • teknisk översättning
  • EU-dokumentation
  • försäkringsärenden
  • rapporter
  • broschyrer
  • reklam-, marknadsförings- och informationsmaterial
  • webbsidor

Varje uppdrag behandlas utifrån dess specifika behov och förutsättningar.

 

Språkservice översättningsavdelning erbjuder

Facköversättningar - översättningar gjorda av professionella översättare

Bestyrkta översättningar - översättning utförd av auktoriserad translator som stämplar den översatta texten och intygar att den stämmer överens med originalhandlingen, läs mer nedan

Korrekturläsning - kontroll av grammatik, stavning och avstavningar

Språkgranskning - kontroll av översatt text med hänsyn till ursprungstexten och målgrupp

Textredigering - grundlig bearbetning och målgruppsanpassning av manus på svenska eller främmande språk

Grafiskt arbete av översatt material - översatt text läggs in i en grafisk mall med bilder och textanpassning

 

Bestyrkt översättning = auktoriserad översättning
En bestyrkt översättning är en översättning som i juridisk mening är likvärdig originalhandlingen. Denna typ av översättning är vanlig när det handlar om personhandlingar, betyg, domar och liknande.

Dessa översättningar görs av översättare som har genomgått och klarat Kammarkollegiets språktester. De tilldelas då yrkestiteln translator som är det samma som auktoriserad översättare.

En translator får en personlig stämpel av Kammarkollegiet som han eller hon ska använda på sina översättningar - en så kallad translatorsstämpel. Stämpeln är personlig och får endast användas tillsammans med translatorns underskrift. Dokumentet blir därmed bestyrkt/auktoriserat när både translatorns underskrift och stämpeln finns med på dokumentet.