Allmänna villkor för översättningstjänster

ALLMÄNNA VILLKOR ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER

Dessa allmänna villkor gäller från: 1 december 2017.

 

Uppdragsavtal ingås genom att Språkservice Sverige AB bekräftar uppdraget. I den mån uppdrag påbörjas eller utförs utan skriftligt avtal eller orderbekräftelse, gäller dessa villkor i tillämpliga delar.

 

Säkerhet/Sekretess

Alla förfrågningar som inkommer till Språkservice Sverige AB hanteras under strikt sekretess. Sekretessen omfattar såväl vår administrativa personal som våra översättare, eller andra personer som kan komma att hantera det inkomna materialet.

Språkservice Sverige AB förbinder sig att förvara samtliga dokument och annat material som företaget erhåller för översättning under sådana former att det inte kan komma obehöriga tillhanda.

 

Kvalitetsgaranti

Språkservice Sverige AB:s affärsidé är att tillhandahålla hållbara, professionella och prisvärda tolk- och översättningstjänster. Språkservice Sverige AB ansvarar för att kvaliteten på översättningsuppdraget står i överensstämmelse med god översättarsed. Om kunden anvisat eller tillhandahållit ordlistor, övriga uppslagsverk samt bilder, ska översättaren använda sig av dessa.

 

Leveranstider

Texter upp till 4000 ord: 1 arbetsvecka. Längre texter enligt överenskommelse.

 

Expressleveranser

För texter upp till 500 ord med leverans samma dag +200 %

För texter upp till 2000 ord med lev. inom 2 arbetsdagar +100 %

För texter upp till 4000 ord inom 3 arbetsdagar +50 %

Längre texter enligt överenskommelse.

 

Rätt till förlängd leveranstid

Omständigheter som Språkservice Sverige AB inte kan råda över, till exempel nätverkshaveri eller avbrott i telekommunikation, ger Språkservice Sverige AB rätt till förlängning av leveranstid.

 

Minimidebitering

För samtliga våra uppdrag gäller en minimidebitering. Vid tidsdebitering är den 1 timme. Vid debitering per ord framgår minimidebiteringen av vår offert/avtal.

 

Volymberäkning

Volymberäkning baseras på ordantalet i källtexten, det vill säga den text kunden tillhandahåller, om inte annat har överenskommits. Om antalet ord i källtexten inte går att räkna maskinellt, baseras volymberäkningen på ordantalet i måltexten, det vill säga den översatta texten.

 

Tillägg/Ändringar

Eventuella ändringar, rättningar och tillägg till ursprungstexten vilka kommer Språkservice Sverige AB tillhanda efter det att översättningen är påbörjad debiteras extra. Om kund ändrar förutsättningarna för uppdraget under uppdragets gång har Språkservice rätt att justera leveransdag och pris.

 

Referensexemplar/Kolofon

Det är önskvärt att beställaren översänder ett exemplar av den översatta och tryckta texten till Språkservice Sverige AB:s referensbibliotek. I material som trycks bör kolofon enligt nedanstående finnas i inlagan:
Översatt av www.sprakservice.se

 

Upphovsrätt

När betalningen kommit Språkservice Sverige AB tillhanda, har kunden upphovsrätt till den levererade översättningen. Språkservice Sverige AB har dock rätt att fritt och utan ersättning förfoga över ordlistor som upprättats under och på grund av uppdraget.

 

Avbrytande

Skulle uppdraget bli avbrutet, försenat eller på annat sätt uppehållet av skäl vilka ligger utanför Språkservice Sverige AB:s kontroll debiteras detta i enlighet med de faktiska kostnader som uppstått av denna anledning. Dessutom förbehåller sig Språkservice Sverige AB rätten att debitera minimum 50 % av resterande offererat arvode som skadestånd. Skulle uppdragets påbörjande bli fördröjt, efter det att det bokats och tidsmässigt inplanerats hos Språkservice Sverige ABs översättare, förbehåller sig Språkservice Sverige AB rätten att debitera för de faktiska kostnader som därvid uppstått.

 

Pris

Om fast pris skriftligen överenskommits eller orderbekräftats av Språkservice Sverige AB gäller detta pris om inte annat framgår av dessa allmänna villkor. Visar sig förutsättningarna felaktiga eller de ändras är inte Språkservice Sverige AB bundet av det fasta priset. Språkservice uppdrag utförs ibland helt eller delvis utanför Sverige. Om kursen för det aktuella landets valuta i förhållande till den svenska kronan skulle ändras med mer än 4 % från uppdragets ingående till fakturering har Språkservice Sverige AB rätt att justera fakturabeloppet i motsvarande mån som hela valutaändringen.

 

Betalningsvillkor

Språkservice Sverige AB äger rätt att begära att 50 % av överenskommet eller uppskattat pris erläggs a conto före uppdragets igångsättande. Betalning ska ske 15 dagars netto från fakturans utställande. Efter förfallodatumet debiteras dröjsmålsränta enligt gällande bestämmelser i räntelagen tills dess att full betalning skett.

 

Mervärdeskatt

Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser om inget annat anges.

 

Reklamationer

Reklamationer av översättningar ska komma Språkservice Sverige AB tillhanda genast, dock senast 10 dagar efter materialets översändande.

 

Ansvarsbegränsning

Vid fel eller brist är Språkservice Sverige AB och dess underleverantörers ansvar begränsat till utbyte och rättad översättning. Detta ansvar gäller dock endast under förutsättning att den felaktiga översättningen returneras till Språkservice Sverige AB för granskning och kontroll av reklamationen inom reklamationstiden angivet i offerten eller i dessa villkor. Språkservice Sverige AB och dess underleverantörers ansvar är under alla förhållanden begränsat till det belopp som motsvarar det bekräftade priset för uppdraget.

 

Force Majeure

Språkservice Sverige AB är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om företagets eller dess underleverantörers skyldighet fördröjs på grund av sjukdom, eldsvåda, trafikolycka, arbetskonflikt eller annan liknande oförutsedd omständighet som ligger utanför företagets kontroll.