Allmänna villkor för tolkförmedlingstjänster

ALLMÄNNA VILLKOR TOLKFÖRMEDLINGSTJÄNSTER

Dessa allmänna villkor gäller från: 1 januari 2018.

 

Uppdragsavtal ingås genom att Språkservice Sverige AB bekräftar uppdraget. I den mån uppdrag påbörjas eller utförs utan skriftligt avtal eller orderbekräftelse, gäller dessa villkor i tillämpliga delar.

 

Avtal

Uppdragsavtal ingås genom att Språkservice Sverige AB tilldelar kundnummer och samt bekräftar uppdraget till beställaren enligt beställarens kravspecifikation på datum/tid/plats/språk/kompetens samt lämnar ett bokningsnummer.

Avseende affärs- och konferenstolkuppdrag ingås bindande uppdragsavtal efter skriftligt undertecknad uppdragsbekräftelse av båda parter.

 

Debitering

Uppdrag debiteras enligt företagets prislista för avtalslösa kunder om inget annat skriftligt offereras. Tolkuppdrag debiteras för beställd tid samt eventuellt överskjutande tid.

Lägsta debiterbara enhet för kontakttolk är en timme. Efter avslutad tolkning får användaren ett kvitto som ska överensstämma med fakturan.

Lägsta debiteringsenhet för telefontolk är 30 minuter. Tolkningen avslutas med att avstämning av sluttiden som är grunden för debitering.

Gäller uppdraget däremot affärs- eller konferenstolkning är grundprincipen heldagsdebitering, och i undantagsfall efter separat överenskommelse halvdagsdebitering.

Privata kunder ska som grundprincip erlägga betalning i förskott till vårt bankgiro, tolkens uppgifter förmedlas därefter. Undantag kan här göras efter separat överenskommelse.

 

Betalning

Betalning ska ske 20 dagars netto från fakturans utställande. Efter förfallodatumet debiteras dröjsmålsränta enligt gällande bestämmelser i räntelagen tills dess att full betalning skett.

 

Mervärdeskatt

Mervärdesskatt (25 %) tillkommer på samtliga priser om inget annat anges.

 

Avbokningar

Om beställaren behöver ändra bekräftad beställning måste detta ske minst 24 timmar innan uppdragets start. Senare inkomma ändringar/tillägg räknas som en ny beställning.

Om uppdraget avbokas inom 24 timmar debiteras beställaren för beställd tid.

Om uppdraget avser affärs- eller konferenstolkning gäller längre avbokningstid, tidsfrist som överenskoms i samband med uppdragsbekräftelse.

 

Reklamationer

Eventuella reklamationer på tjänster ska komma Språkservice tillhanda i direkt anslutning till och senast inom 5 dagar efter vid tolkningstillfället.

 

Sekretess

Språkservice Sverige AB garanterar att alla uppdragstagare har undertecknat en sekretessförbindelse och följer Sekretess- och offentlighetslagen.

 

Språkservice tolkpolicy

Vid accepterande av ett uppdrag förbinder sig uppdragstagararen att följa Språkservice tolkpolicy, som bl.a. innefattar att uppdragen ska utföras i enlighet med God Tolksed.

 

Force Majeure

Språkservice Sverige AB är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om företagets eller dess underleverantörers skyldighet fördröjs p.g.a. sjukdom, eldsvåda, arbetskonflikt eller annan liknade oförutsedd omständighet som ligger utanför företagets kontroll.