Tolkning Språkservice levererar professionella tolkar i alla språk och till alla sammanhang. Behovet av att kommunicera på andra språk blir en allt viktigare del av arbetsvardagen. Oavsett om du jobbar mot offentlig eller privat sektor och behöver kommunicera med dina kunder, konferensdeltagare, klienter eller patienter matchar vi språk, kompetens och tekniska lösningar efter dina behov. All vår personal arbetar under tystnadsplikt och materialet behandlas med sekretess. Språkservice agenter är specialiserade på att bistå myndigheter och verk i hela landet med förmedling av tolk. Språkservice förmedlar professionella och kompetenta tolkar i alla språk för alla situationer. Bland våra kunder finns läkare, poliser, tulltjänstemän, socialsekreterare, advokater, domstolar, handläggare på Migrationsverket och Skatteverket. Våra tolkar När du beställer tolk hos oss kan du känna dig trygg i att all information förmedlas på ett korrekt sätt. Vi erbjuder utbildade och auktoriserade tolkar samt tolkar med speciell kompetens för uppdrag inom till exempel rättsväsendet eller sjukvården. Våra tolkar är professionella, neutrala, opartiska, och arbetar i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed.   Läs gärna Att tala genom tolk »   Telefontolkning Tolken finns med på distans. Du undviker restid och tolkens arbetstid utnyttjas mer effektivt. Kontakttolkning Tolken finns på plats. Rekommenderas vid långa och/eller komplicerade uppdrag. Videotolkning Tolken finns med på videolänk. Kombinera fördelarna med kontakttolkning och telefontolkning. Affärs- och konferenstolkning Handplockade tolkar efter specialiserad kompetens, lämplighet och bakgrund.     Samhällstolkning Språkservice tolkförmedlare är specialiserade på att bistå myndigheter och verk i hela landet med förmedling av tolk Språkservice förmedlar professionella och kompetenta tolkar i alla språk för alla situationer. Bland våra kunder finns läkare, poliser, tulltjänstemän, socialsekreterare, advokater, domstolar, handläggare på Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Arbetar du inom eller mot offektlig sektor och behöver språktolk för att kunna utföra ditt arbete? Språkservice hjälper dig att kommunicera effektivt med dina kunder, medarbetare, klienter och patienter som talar ett annat språk eller dialekt. Våra tolkar När du beställer tolk hos oss kan du känna dig trygg i att all information förmedlas på ett korrekt sätt, att tolken är neutral och arbetar under tystnadsplikt samt i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed. Vi erbjuder utbildade samhällstolkar, auktoriserade tolkar samt tolkar med speciell kompetens för uppdrag inom till exempel rättsväsendet eller sjukvården. Våra tolkar är professionella, neutrala, opartiska, arbetar under tystnadsplikt och i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed. Beställ tolkning så här » Affärstolkning Affärsmöten, delegationsbesök, styrelsemöten, förhandlingar och bolagsstämmor Språkservice har ett brett nätverk av internationellt verksamma tolkar. Vi handplockar alltid tolkar efter specialiserad kompetens, lämplighet och bakgrund för varje uppdrag. Detta kan vara helt avgörande för ett lyckat möte. Våra projektledare och tolkar arbetar naturligtvis under sekretess. Kompetens, flexibilitet och personlig service är ledord i vår verksamhet. Vi hjälper dig! Är du tveksam vad du egentligen skulle behöva i ditt fall – välkommen att konsultera oss.  Kontakt Telefon: 0770-457 458 E-post: konferens@sprakservice.se   Konferenstolkning Språkservice blir din samordnare och projektledare Språkservice tillsätter rätt tolkar för uppdraget och säkerställer att nödvändig tolkteknisk utrustning finns tillgänglig. Vid behov kan vi även hjälpa till med övriga arrangemang som rese-, hotell- och restaurangbokningar. Vi vet vilka frågor vi behöver ställa till dig för att kunna kartlägga ditt specifika behov. Konferenstolkar Konferenstolkar används vid olika typer av möten, till exempel större internationella konferenser och event, seminarier, utbildningar, officiella besök, och marknadsundersökningar. Konferenstolkar arbetar oftast simultant två och två per språkkombination, till exempel i kabin eller med hjälp av bärbar utrustning. Vi anlitar konferenstolkar anslutna till den internationella yrkesorganisationen AIIC (Association Internationale des Interprètes de Conférence) men även andra etablerade konferenstolkar med dokumenterad erfarenhet i tolkkabin. Tolkteknisk utrustning Vid konferenser är det i regel montering av tolkkabiner och närvarotekniker som krävs. Vid andra typer av möten kan en smidigare och mer kostnadseffektiv lösning med portabla tolkväskor vara ett väl fungerande alternativ.  Vi hjälper dig! Är du tveksam vad du egentligen skulle behöva i ditt fall – välkommen att konsultera oss. Kontakt Telefon: 0770-457 458 E-post: konferens@sprakservice.se Vi ställer de rätta frågorna och ringar in ditt behov för att kunna presentera såväl en relevant rekommendation som en kostnadseffektiv offert. Vanliga tolkningsmetoder Konsekutiv tolkning Tolken återger det talaren säger i efterhand - vanligtvis en till två meningar i taget. Kommunikationen sker åt båda hållen och personerna turas om att tala. Konsekutiv tolkning är den tolkningsmetod som användas vid ett tvåpartssamtal. Simultantolkning Tolkningen sker med något eller några ords fördröjning samtidigt som föreläsaren talar. Simultantolkning sker vanligtvis åt ett håll och viss teknisk utrustning är nödvändig till exempel tolkkabiner och hörlurar. En variant av simultantolkning är så kallad viskningstolkning. Den användas när tolkkabin inte finns att tillgå.   Språkservice Online I vår webbtjänst Språkservice Online bokar du snabbt och enkelt tolk på nätet. Tjänsten är helt kostnadsfri och kräver inga förkunskaper - tjänsten tar dig steg för steg genom hela bokningsprocessen. Språkservice Online erbjuder flera fördelar för dig som kund. Några av dessa är: - Undvik telefonkö - Spara tid. Logga in när det passar dig, tjänsten är öppen dygnet runt alla dagar på året. Din bokning registreras direkt i vårt bokningsprogram och vårt arbete med att tillsätta lämplig tolk kan påbörjas direkt. - Enkelt att boka tolk samt att ändra i en befintlig bokning. - Enkel avbokningsrutin direkt på webben för snabb avbokning. - Du får full kontroll, överblick och sorteringsmöjlighet på dina bokningar. I tjänsten kan du också följa vårt arbete med att tillsätta tolk och bekräftelse på tillsatt tolk finns alltid tillgänglig i tjänsten. - Samordna dina tolkbokningar med kollegor. All information om tolkbokningarna gjorda både av dig och dina kollegor finns samlade och tillgängliga för alla med beställningsbehörighet på kundnumret. Du undviker dubbelbokningar och förbättrar samordning av tolkuppdragen. Med tillgång till informationen om andra tolkningar som bokats hos er kan du planera dina egna bokningar så att dessa läggs i anslutning till andra liknande tolkuppdrag. På så sätt kan tolken nyttjas mer effektivt och kostnader för spilltid och restid minskar. - Hög säkerhet. Naturligtvis krypteras informationen så att säkerheten i tjänsten håller en mycket hög nivå. För att få inloggning till Språkservice Online fyller du i uppgifterna i formuläret Beställ inloggning » Kort därefter skickar vi inloggningsuppgifter till dig och du kan börja boka tolk på Språkservice Online. Beställ tolkning så här Enklast bokar du tolk via Språkservice Online Via vår webbtjänst Språkservice Online bokar du tolk snabbt och smidigt. Med din personliga inloggning får du en samlad överblick på dina beställningar och kan skriva ut information sorterad enligt dina önskemål. Läs mer: Användarvillkor för Språkservice Online » Är du ny kund och saknar du kundnummer? Då ber vi dig att fylla i uppgifterna i formuläret Ny kund » Är du redan kund och vill beställa inloggningsuppgifter till Språkservice Online? Då ber vi dig att fylla i formuläret Beställ inloggning » Beställ dygnet runt Vi erbjuder personlig service dygnet runt på telefon 0770–457 458.  Här lämnar du dina bokningar för akuta uppdrag (inom 24 tim). Välkommen! Allmänna villkor för tolkförmedlingstjänster Dessa allmänna villkor gäller från: 1 januari 2018. Uppdragsavtal ingås genom att Språkservice Sverige AB bekräftar uppdraget. I den mån uppdrag påbörjas eller utförs utan skriftligt avtal eller orderbekräftelse, gäller dessa villkor i tillämpliga delar. Avtal Uppdragsavtal ingås genom att Språkservice Sverige AB tilldelar kundnummer och samt bekräftar uppdraget till beställaren enligt beställarens kravspecifikation på datum/tid/plats/språk/kompetens samt lämnar ett bokningsnummer. Avseende affärs- och konferenstolkuppdrag ingås bindande uppdragsavtal efter skriftligt undertecknad uppdragsbekräftelse av båda parter. Debitering Uppdrag debiteras enligt ordinarie företagets prislista om inget annat skriftligt offereras. Tolkuppdrag debiteras för beställd tid samt eventuellt överskjutande tid. Lägsta debiterbara enhet för kontakttolk är en timme. Efter avslutad tolkning får användaren ett kvitto som ska överensstämma med fakturan. Lägsta debiteringsenhet för telefontolk är 30 minuter. Tolkningen avslutas med att avstämning av sluttiden som är grunden för debitering. Gäller uppdraget däremot affärs- eller konferenstolkning är grundprincipen heldagsdebitering, och i undantagsfall efter separat överenskommelse halvdagsdebitering. Betalning Betalning ska ske 20 dagars netto från fakturans utställande. Efter förfallodatumet debiteras dröjsmålsränta enligt gällande bestämmelser i räntelagen tills dess att full betalning skett. Mervärdeskatt Mervärdesskatt (25 %) tillkommer på samtliga priser om inget annat anges. Ändringar Om beställaren behöver ändra bekräftad beställning måste detta ske minst 24 timmar innan uppdragets start. Senare inkomma ändringar/tillägg räknas som en ny beställning.   Avbokningar Om uppdraget avbokas inom 24 timmar debiteras beställaren för beställd tid. Om uppdraget avser affärs- eller konferenstolkning gäller längre avbokningstid, tidsfrist som överenskoms i samband med uppdragsbekräftelse. Reklamationer Eventuella reklamationer på tjänster ska komma Språkservice tillhanda i direkt anslutning till och senast inom 5 dagar efter vid tolkningstillfället. Sekretess Språkservice Sverige AB garanterar att alla uppdragstagare har undertecknat en sekretessförbindelse och följer Sekretess- och offentlighetslagen. Språkservice tolkpolicy Vid accepterande av ett uppdrag förbinder sig uppdragstagararen att följa Språkservice tolkpolicy, som bl.a. innefattar att uppdragen ska utföras i enlighet med God Tolksed. Force majeure Språkservice Sverige AB är inte ansvarigt för skada som kan uppstå om företagets eller dess uppdragstagares/underleverantörers skyldighet fördröjs p.g.a. sjukdom, eldsvåda, arbetskonflikt eller annan liknade oförutsedd omständighet som ligger utanför företagets kontroll.      

Översättning Specialiserade facköversättare och translatorer Vi erbjuder professionella översättningstjänster i de flesta språkkombinationer och fackområden. Våra översättningar utförs av erfarna facköversättare eller av auktoriserade translatorer. Vi garanterar att din text hamnar hos den mest lämpade översättaren. Våra facköversättare och translatorer jobbar i enlighet med Kammarkollegiets God Translatorssed och translatorsföreskrifter. Vi arbetar med rutiner för dokumenthantering och under sekretess. Vi på översättningsavdelningen värnar om den personliga kontakten och våra projektledare finns här för dig. Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om vad vi kan göra för dig. E-post: translation@sprakservice.se eller telefon: 0770-457 458   Våra översättare är skickliga hantverkare och behandlar din text med omsorg och respekt. Vi arbetar med alla typer av översättningar som till exempel: • juridisk översättning • ekonomisk översättning • medicinsk översättning • teknisk översättning • EU-dokumentation • försäkringsärenden • rapporter • broschyrer • reklam-, marknadsförings- och  informationsmaterial • webbsidor     Språkservice erbjuder följande översättningstjänster   Facköversättningar - översättningar gjorda av professionella översättare Bestyrkta översättningar - översättning utförd av auktoriserad translator som stämplar den översatta texten och intygar att den stämmer överens med originalhandlingen, läs mer nedan Korrekturläsning - kontroll av grammatik, stavning och avstavningar     Språkgranskning - kontroll av översatt text med hänsyn till ursprungstexten och målgrupp Textredigering - grundlig bearbetning och målgruppsanpassning av manus på svenska eller främmande språk Grafiskt arbete av översatt material - översatt text läggs in i en grafisk mall med bilder och textanpassning Beställ översättning så här! Logga in och beställ! Beställer du redan tolktjänster hos oss? Ange då samma kundnummer när du beställer översättning. Saknar du kundnummer? Här kan du registrera dina uppgifter som ny kund » Därefter kontaktar vi dig med ett kundnummer. Kundnummer behövs för tillgång till portalen och för att Språkservice ska kunna hantera din beställning korrekt enligt dina specifika avtalsvillkor. Har du en text du vill ha översatt med funderar över vad det kostar? Då kan du först få en kostnadsuppskattning av oss. Maila oss på translation@sprakservice.se eller fyll i offertformuläret om du först vill få en kostnadsuppskattning. Beställ via formulär Använd detta beställningsformulär: Beställningsformulär (pdf)» Skicka det ifyllda formuläret till: avrop@sprakservice.se Kontaktar du oss i ett privat ärende? Vill du översätta till exempel dina betyg, diplom eller andra handlingar? Har du en text du vill ha översatt men funderar över vad det kostar? Då kan du först få en kostnadsuppskattning av oss. Gör så här: 1. Begär ett kostnadsförslag genom att kopiera handlingen och skicka den till oss via brev, fax eller e-post. Brev: Språkservice Sverige AB, Box 17007, 200 10 Malmö Fax: 040-28 62 21 E-post: translation@sprakservice.se Det är viktigt att du anger dina kontaktuppgifter så att vi kan återkomma med ett kostnadsförslag till dig. 2. Om du önskar bestyrkt översättning, dvs. att dokumentet översätts och stämplas av en auktoriserad översättare så behöver du ange det i din beställning och bifoga kopior på originalhandlingarna (gärna vidimerade) till oss. 3. Vi kontaktar dig och lämnar ett kostnadsförslag innan vi börjar översätta dina handlingar. 4. Om du godtar offerten betalar du hela beloppet i förskott. Sätt in summan på bankgiro: 418-3109 eller swisha över beloppet. På inbetalningen uppger du ett bokningsnummer som du får av oss. När inbetalning inkommit sätter vi igång översättningen. Leveranstid är cirka fem arbetsdagar från det att inbetalning inkommit om inget annat angivits i kostnadsförslaget. Bra att tänka på när du beställer översättning Det ska vara smidigt att beställa en översättning på Språkservice! Språk Från vilket språk och till vilket språk ska översättningen göras? I vilket land finns de som ska läsa texten? Något man bör tänka på när det gäller till exempel brittisk eller amerikansk engelska, spanska för spanjorer eller för läsare i Sydamerika. Ämnesområde och textmängd Information om ämnesområde och teknisk svårighetsgrad gör att projektledaren kan välja ut översättare med rätt specialkompetens och beräkna leveranstid. Skicka gärna några typiska sidor för bedömning redan i offertstadiet. Utformning Ska översättningen levereras som ett rent textdokument eller omfattar uppdraget också layout och sättning? Ska texten tryckas eller publiceras digitalt? Leverans Vart och hur ska texten levereras? Portal, e-post eller vanlig post? Word-fil eller annat alternativ? Referensmaterial Försök att bidra med så mycket information som möjligt. Förse översättaren med referensmaterial som kan underlätta i översättningsarbetet, till exempel beskrivningar av liknande produkter, interna ordlistor och allmän information om er själva (årsredovisningar, broschyrer). Med bra referensmaterial är det lättare för översättaren att tillämpa den terminologi som ditt företag eller din bransch använder. Gott om tid Om möjligt är det bra att planera in översättningen i god tid. Det ligger mycket arbete och diskussioner bakom de texter ni lämnar för översättning. Översättaren har stått utanför den processen. Ge översättaren tid och möjlighet att lära känna dig och ditt företag. Målgruppsanpassning Låt gärna ert kontor eller er representant på den lokala marknaden få yttra sig om de färdiga texterna. Gör alltid eventuella ändringar i samarbete med översättaren. Bestyrkt översättning Bestyrkt översättning = auktoriserad översättning En bestyrkt översättning är en översättning som i juridisk mening är likvärdig originalhandlingen. Denna typ av översättning är vanlig när det handlar om personhandlingar, betyg, domar och liknande. Dessa översättningar görs av översättare som har genomgått och klarat Kammarkollegiets språktester. De tilldelas då yrkestiteln translator som är det samma som auktoriserad översättare. En translator får en personlig stämpel av Kammarkollegiet som han eller hon ska använda på sina översättningar - en så kallad translatorsstämpel. Stämpeln är personlig och får endast användas tillsammans med translatorns underskrift. Dokumentet blir därmed bestyrkt/auktoriserat när både translatorns underskrift och stämpeln finns med på dokumentet. FAQ om översättning för kunder Frågor och svar om översättning för kunder - Vad kostar en översättning? Svar: Kostnaden för översättningsarbete beräknas vanligen per ord men kostnader kan tillkomma för layouthantering, korrekturläsning, filhantering med mera. Maila oss på translation@sprakservice.se så återkommer vi med ett prisförslag utifrån dina behov. - Jag har inget kundnummer, behöver jag det för att göra en beställning? Svar: Om du beställer som privatperson behöver du inget kundnummer, men i övrigt behöver alla som gör en beställning oavsett om man har ett avtal eller gör en engångsbeställning kunna ange ett kundnummer som vi kan fakturera mot. Har du inget sedan tidigare kan du enkelt bli kund här » - Vilka leveranstider kan man förvänta sig vid en översättningsbeställning? Svar: Vi kan leverera inom någon timme om det gäller mindre uppdrag. Har du en text på 3-10 sidor brukar leveranstiden ligga på inom en vecka. - Vilka språk översätter ni till och från? Svar: I princip till och från alla språk men vår fokus ligger på översättning till och från svenska. - Hur begär man en offert? Svar: Fyll i offertformuläret eller maila oss på translation@sprakservice.se så återkommer vi med ett prisförslag och beräknad leveranstid inom kort. - Hur beställer jag? Svar: Läs instruktioner ovan under rubriken Beställ så här! - Jag vill teckna ett längre samarbetsavtal, hur gör jag? Svar: Maila oss på translation@sprakservice.se så återkommer vi med mer information om förslag för samarbete som passar er verksamhet. - Är ni ISO-certifierade? Svar: Ja, Språkservice är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO9001:2015 samt ISO14001:2015. Vi arbetar enligt den internationella standarden för översättningstjänster ISO17100:2015 som man dock inte kan certifiera sig mot.              - Hur kan jag kontakta översättningsavdelningen? Svar: Om det gäller en ny beställning eller allmän fråga kan du maila till translation@sprakservice.se eller ringa oss på 0770-457 458. Gäller det ett pågående projekt kan du kontakta din projektledare direkt. I bekräftelsemailet för uppdraget hittar du e-postadress och telefonnummer till respektive projektledare. Du hittar oss även längst ner på Kontakt under Översättning » - Varför blir det ibland fel med översättning till högerställda språk som arabiska, persiska och kinesiska? Svar: Ibland kan det hända att layouten inte ser likadan ut eller att texten ”hoppat runt” i Word-filen, broschyren kan vara felvänd osv. I många fall beror det på att de vanliga ordbearbetningsprogrammen är framtagna för västerländska språk, vilket gör att de kan ha svårt att hantera andra alfabet än det latinska och att texten ska anges från omvänt håll. Läs gärna: Anpassa webbplatsen för flerspråkighet » för tips i ämnet. Vill man dessutom behålla en del på svenska (dvs. blanda vänsterställt och högerställt språk i samma fil) kan problemet bli ännu svårare att hantera eftersom programmet då ska läsa en text från två olika håll samtidigt. Det kan vara ett oanat stort problem om man försöker redigera i sådana texter utan att ta hänsyn till programmens och språkens begränsningar. Vi erbjuder därför en sista koll för att säkerställa att allt ser rätt ut för de kunder som önskar det. - Varför är det viktigt att ange namnstavning när jag vill översätta från vissa språk? Svar: När man översätter ett namn mellan språk med olika alfabet, t.ex. ryska, kinesiska och arabiska till svenska, finns det flera sätt att stava namnet på. För att säkerställa att namnet alltid skrivs med samma stavning behöver översättaren få veta hur just den här personens namn ska utskrivas. Exempelvis kan det ryska namnet Татьяна stavas Tatiana, Tatjana och Tatyana med latinska bokstäver. - Har ni översättare på plats? Svar: Nej, alla våra översättare är frilansare och arbetar på distans. - Om jag har något som redan är översatt, kan ni stämpla med er stämpel/bestyrka den det åt mig? Svar: Nej, en bestyrkningsstämpel är personlig och varje auktoriserad översättare anger sitt eget auktorisationsnummer i stämpeln. På så vis intygar de om att översättningen är översatt av dem och ingen annan. - Jag är inte nöjd med översättningen, hur kan jag reklamera eller diskutera omarbetning av texten? Svar: Kontakta din projektledare med dina synpunkter så får du ett förslag på en lämplig lösning utifrån det specifika fallet. - Vad är en auktoriserad översättning? Svar: Det finns olika system i olika länder men i Sverige auktoriseras översättare av Kammarkollegiet. Samhället behöver översättare som verkar för att informationen i skriftliga dokument mellan exempelvis läkare och patient, polis och brottsoffer eller advokat och misstänkt överförs korrekt. Kammarkollegiet auktoriserar och för register över översättare för samhällets behov. För att bli auktoriserad måste man genomgå ett kvalificerat yrkesprov för översättare. Detta prov består av tre texter: en juridisk text, en ekonomisk text och en allmän text. - Varför finns det inte auktoriserade översättare i alla språk? Svar: Kammarkollegiets auktorisation gäller till eller från svenska, inte mellan franska och engelska eller andra främmande språk. Man blir alltså auktoriserad i en specifik språkkombination, vilket innebär att även om man översätter från flera språk så blir man inte automatiskt auktoriserad från alla dessa språk. Man gör ett prov per språkkombination. I vissa språk finns det inte tillräckligt med utbildning, kompetens eller resurser för att någon som kan bedöma och genomföra auktorisationer i de språken. - Behöver jag en stämplad (bestyrkt) översättning? Svar: Exempel på tillfällen då en översättning ska auktoriseras är när det handlar om årsredovisningar, betyg, intyg, registerutdrag samt juridiska handlingar som ska användas i en rättegång. En auktoriserad/bestyrkt översättning får samma juridiska status som en originalhandling. - Vad är en facköversättning? Svar: Översättare som utför eller specialiserar sig på facköversättning – det vill säga översättning av icke-skönlitterära texter – kallas facköversättare. Denna typ av översättning inbegriper alla typer av facktexter, till exempel bruksanvisningar, tekniska beskrivningar, läkarintyg och avtal. Översättning av facktexter kan kräva goda kunskaper inom de ämnesområden texten berör. Många facköversättare har en master- eller magisterexamen i facköversättning, en kandidatexamen i det/de språk de översätter från eller annan högre utbildning inom det ämne de arbetar med samt en erfarenhet av översättning på minst 2 år. Det finns även facköversättare med minst 5 års erfarenhet som översättare av fackspråkliga texter och arbetslivserfarenhet inom det ämne de översätter i. - Vilka fackområden översätter ni inom? Svar: Vi är specialiserade inom främst juridik, ekonomi, forskning, hälsovård och samhällsinformation, men översätter även mycket inom teknik, marknadsföring, turism med mera. - Vilka andra textrelaterade tjänster kan ni erbjuda? Svar: Korrekturläsning, copyöversättning, språkgranskning, transkribering, layouthantering, projektledning och samordning av större uppdrag. Synpunkter på utförd översättning? Har du några synpunkter på en utförd översättning ber vi dig att snarast kontakta din projektledare här hos oss. Har du inloggning till portalen går det bra att lämna återkoppling där. Du kan också ringa eller skicka e-post till translation@sprakservice.se. Allmänna villkor för översättningstjänster ALLMÄNNA VILLKOR ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER Dessa allmänna villkor gäller från: 1 december 2017. Uppdragsavtal ingås genom att Språkservice Sverige AB bekräftar uppdraget. I den mån uppdrag påbörjas eller utförs utan skriftligt avtal eller orderbekräftelse, gäller dessa villkor i tillämpliga delar. Säkerhet/Sekretess Alla förfrågningar som inkommer till Språkservice Sverige AB hanteras under strikt sekretess. Sekretessen omfattar såväl vår administrativa personal som våra översättare, eller andra personer som kan komma att hantera det inkomna materialet. Språkservice Sverige AB förbinder sig att förvara samtliga dokument och annat material som företaget erhåller för översättning under sådana former att det inte kan komma obehöriga tillhanda. Kvalitetsgaranti Språkservice Sverige AB:s affärsidé är att tillhandahålla hållbara, professionella och prisvärda tolk- och översättningstjänster. Språkservice Sverige AB ansvarar för att kvaliteten på översättningsuppdraget står i överensstämmelse med god översättarsed. Om kunden anvisat eller tillhandahållit ordlistor, övriga uppslagsverk samt bilder, ska översättaren använda sig av dessa. Leveranstider Texter upp till 4000 ord: 1 arbetsvecka. Längre texter enligt överenskommelse. Expressleveranser För texter upp till 500 ord med leverans samma dag +200 % För texter upp till 2000 ord med lev. inom 2 arbetsdagar +100 % För texter upp till 4000 ord inom 3 arbetsdagar +50 % Längre texter enligt överenskommelse. Rätt till förlängd leveranstid Omständigheter som Språkservice Sverige AB inte kan råda över, till exempel nätverkshaveri eller avbrott i telekommunikation, ger Språkservice Sverige AB rätt till förlängning av leveranstid. Minimidebitering För samtliga våra uppdrag gäller en minimidebitering. Vid tidsdebitering är den 1 timme. Vid debitering per ord framgår minimidebiteringen av vår offert/avtal. Volymberäkning Volymberäkning baseras på ordantalet i källtexten, det vill säga den text kunden tillhandahåller, om inte annat har överenskommits. Om antalet ord i källtexten inte går att räkna maskinellt, baseras volymberäkningen på ordantalet i måltexten, det vill säga den översatta texten. Tillägg/Ändringar Eventuella ändringar, rättningar och tillägg till ursprungstexten vilka kommer Språkservice Sverige AB tillhanda efter det att översättningen är påbörjad debiteras extra. Om kund ändrar förutsättningarna för uppdraget under uppdragets gång har Språkservice rätt att justera leveransdag och pris. Referensexemplar/Kolofon Det är önskvärt att beställaren översänder ett exemplar av den översatta och tryckta texten till Språkservice Sverige AB:s referensbibliotek. I material som trycks bör kolofon enligt nedanstående finnas i inlagan:  Översatt av www.sprakservice.se Upphovsrätt När betalningen kommit Språkservice Sverige AB tillhanda, har kunden upphovsrätt till den levererade översättningen. Språkservice Sverige AB har dock rätt att fritt och utan ersättning förfoga över ordlistor som upprättats under och på grund av uppdraget. Avbrytande Skulle uppdraget bli avbrutet, försenat eller på annat sätt uppehållet av skäl vilka ligger utanför Språkservice Sverige AB:s kontroll debiteras detta i enlighet med de faktiska kostnader som uppstått av denna anledning. Dessutom förbehåller sig Språkservice Sverige AB rätten att debitera minimum 50 % av resterande offererat arvode som skadestånd. Skulle uppdragets påbörjande bli fördröjt, efter det att det bokats och tidsmässigt inplanerats hos Språkservice Sverige ABs översättare, förbehåller sig Språkservice Sverige AB rätten att debitera för de faktiska kostnader som därvid uppstått. Pris Om fast pris skriftligen överenskommits eller orderbekräftats av Språkservice Sverige AB gäller detta pris om inte annat framgår av dessa allmänna villkor. Visar sig förutsättningarna felaktiga eller de ändras är inte Språkservice Sverige AB bundet av det fasta priset. Språkservice uppdrag utförs ibland helt eller delvis utanför Sverige. Om kursen för det aktuella landets valuta i förhållande till den svenska kronan skulle ändras med mer än 4 % från uppdragets ingående till fakturering har Språkservice Sverige AB rätt att justera fakturabeloppet i motsvarande mån som hela valutaändringen. Betalningsvillkor Språkservice Sverige AB äger rätt att begära att 50 % av överenskommet eller uppskattat pris erläggs a conto före uppdragets igångsättande. Betalning ska ske 15 dagars netto från fakturans utställande. Efter förfallodatumet debiteras dröjsmålsränta enligt gällande bestämmelser i räntelagen tills dess att full betalning skett. Mervärdeskatt Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser om inget annat anges. Reklamationer Reklamationer av översättningar ska komma Språkservice Sverige AB tillhanda genast, dock senast 10 dagar efter materialets översändande. Ansvarsbegränsning Vid fel eller brist är Språkservice Sverige AB och dess underleverantörers ansvar begränsat till utbyte och rättad översättning. Detta ansvar gäller dock endast under förutsättning att den felaktiga översättningen returneras till Språkservice Sverige AB för granskning och kontroll av reklamationen inom reklamationstiden angivet i offerten eller i dessa villkor. Språkservice Sverige AB och dess underleverantörers ansvar är under alla förhållanden begränsat till det belopp som motsvarar det bekräftade priset för uppdraget. Force Majeure Språkservice Sverige AB är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om företagets eller dess underleverantörers skyldighet fördröjs på grund av sjukdom, eldsvåda, trafikolycka, arbetskonflikt eller annan liknande oförutsedd omständighet som ligger utanför företagets kontroll.


1 6 7 8