Språkservice tolkapp Med vår tolkapp i din mobil kan du som är verksam tolk kommunicera direkt med oss på ett smidigt sätt. I appen loggar du in med samma användarnamn och lösenord som på Språkservice Online.  I appen kan du bland annat få uppdragsförfrågningar som du enkelt kan besvara, du kan se ditt arbetsschema och redovisa direkt i appen. Ladda ner i Google Play » Ladda ner i App Store » Några av funktionerna i appen: • Unikt notifikationsljud för att du snabbt ska uppmärksamma din uppdragsförfrågan • Besvara uppdragsförfrågningar med ett klick • Ny funktion ”Svara senast” ger dig en indikation på hur länge en förfrågan är giltig • Få svar omgående från Språkservice när du har blivit tilldelad ett uppdrag • Se ditt arbetsschema - se ”Dagens uppdrag”, ”Att göra”, ”Avbokade uppdrag”, "Utförda uppdrag" och ”Redovisade uppdrag” • Sortera uppdragslistor utifrån datum eller intervall • Se detaljerad information om uppdrag • Möjlighet att korrigera och uppdatera dina kontaktuppgifter • Redovisa dina uppdrag direkt i appen • TolkaNu-tjänsten har tillkommit precis som på Språkservice Online • Uppdragspoolen! Skräddarsy ditt schema genom att se tillgängliga uppdrag som publiceras här • God Tolksed ger dig och din kund möjlighet att få insikt i din roll som tolk • Information ger dig snabb och enkel tillgång till viktiga dokument och avtalsinformation som finns publicerat på Språkservice Online • Kalenderfunktionen tillåter dig att se alla uppdrag som accepteras via Språkservice Tolkapp i din kalender

Viljeinriktning för hållbarhet Språkservice Sverige AB ska tillhandahålla hållbara, professionella och prisvärda tolk- och översättningstjänster primärt till offentlig men också privat sektor. Vi vill överbrygga språkbarriärer och bidra till en jämlikare värld där människor har förståelse för varandra. Språkservice uppdrag är att ständigt förbättra sina tolk- och översättningstjänster så att vi kan erbjuda professionella tjänster med hög kvalitet och service, till en rimlig kostnad för våra kunder och med goda villkor för våra medarbetare samt våra frilansande tolkar och översättare. Vi vill i största möjligaste mån ta hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet för att bidra till en hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Språkservice vill gärna uppmana sina leverantörer att aktivt arbeta med hållbart företagande. Vårt eget hållbarhetsarbete utgår från FNs Global Compact som bygger på 10 principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.  Språkservice bjuder in till dialog kring hållbart företagande och vill utveckla samarbeten med leverantörer som stödjer dessa principer. Nedan följer de punkter som vi på Språkservice aktivt arbetar med och som vi uppmanar våra leverantörer att stödja och utveckla i samarbetet med oss. 1. Regelefterlevnad Leverantörer till Språkservice Sverige AB ska följa de nationella lagar, förordningar och föreskrifter som gäller i de länder verksamheten bedrivs. Som leverantör till Språkservice ska alla för verksamheten nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar innehas och vara i ordning. 2. Verksamhet med hög integritet och respekt för alla människors lika värde Leverantörer till Språkservice Sverige AB ska värna om att mänskliga rättigheter respekteras och skyddas. Om det framkommer att verksamheten på något sätt har, eller riskerar att ha, en negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna ska detta åtgärdas. Som leverantör till Språkservice Sverige AB ska goda arbetsvillkor gälla i alla led, vilket bl.a. innefattar rätten till föreningsfrihet, erkännande av kollektiva förhandlingar, avskaffande av alla former av tvångsarbete och barnarbete samt avskaffande av diskriminering vid anställning och/eller yrkesutövning. 3. Hållbar utveckling och ansvarsfull verksamhet Leverantörer till Språkservice Sverige AB ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker och minimera verksamhetens miljöpåverkan genom hela värdekedjan. Leverantörer till Språkservice Sverige AB ska främja ett större miljömässigt ansvarstagande samt sträva efter att utveckla och sprida miljövänlig teknik. 4. Sunda affärer och aktivt verka för en positiv utveckling av marknaden Leverantörer till Språkservice Sverige AB ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning samt bidra till sund konkurrens och ett gott affärsklimat. Korruption, mutor och illojala  konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaden och hindrar för ekonomisk, social och demokratisk utveckling.   5. Kontinuerlig kvalitetsutveckling Leverantörer till Språkservice Sverige AB ska alltid ha som mål att hålla hög kvalitet och, där det går, ska alla parter uppfylla Språkservice kvalitetspolicy.

TolkLive Krypterad videotolkning mellan två eller flera parter Vår videotjänst TolkLive är ett utmärkt alternativ till platstolkning. Samtliga parter ser varandra och det blir lättare att tyda ansiktsuttryck för dig som tolkanvändare och den som har behov av tolkning. Du undviker restid och tolkens arbetstid utnyttjas mer effektivt. Med anledning av den rådande situationen har många av våra kunder har fått restriktioner eller riktlinjer med anledning av risk för smittspridning. TolkLive som ett väldigt bra alternativ under tiden vi inte kan mötas fysiskt. Du har nu möjlighet att låta patient och tolk bli kvar hemma samtidigt som du kan få din tolkning genomförd utan risk för smittspridning. Det är enkelt att beställa videotjänsten Tolklive. Du gör som du brukar göra, dvs går in på Språkservice Online, ringer oss eller mailar in din bokningsförfrågan. Använder du Språkservice Online väljer du Videotolkning och sedan TolkLive. Det är och ska också vara enkelt att använda TolkLive. Det enda du behöver är en bra kamera, högtalare och mikrofon i din mobil eller till din dator. Du får instruktioner i bekräftelsen som skickas till dig efter bekräftad bokning. På Språkservice Online kan du sedan under fliken TolkLive se samtliga videobokningar som du har inplanerade samma dag med en länk till respektive boknings virtuella mötesrum. Om du har frågor gällande TolkLive du välkommen att kontakta vår kundtjänst på 0770 – 457 458, knappval 5 för teknisk support.

Tolkning Språkservice levererar professionella tolkar i alla språk och till alla sammanhang. Behovet av att kommunicera på andra språk blir en allt viktigare del av arbetsvardagen. Oavsett om du jobbar mot offentlig eller privat sektor och behöver kommunicera med dina kunder, konferensdeltagare, klienter eller patienter matchar vi språk, kompetens och tekniska lösningar efter dina behov. All vår personal arbetar under tystnadsplikt och materialet behandlas med sekretess. Språkservice agenter är specialiserade på att bistå myndigheter och verk i hela landet med förmedling av tolk. Språkservice förmedlar professionella och kompetenta tolkar i alla språk för alla situationer. Bland våra kunder finns läkare, poliser, tulltjänstemän, socialsekreterare, advokater, domstolar, handläggare på Migrationsverket och Skatteverket. Våra tolkar När du beställer tolk hos oss kan du känna dig trygg i att all information förmedlas på ett korrekt sätt. Vi erbjuder utbildade och auktoriserade tolkar samt tolkar med speciell kompetens för uppdrag inom till exempel rättsväsendet eller sjukvården. Våra tolkar är professionella, neutrala, opartiska, och arbetar i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed.   Läs gärna Att tala genom tolk »   Telefontolkning Tolken finns med på distans. Du undviker restid och tolkens arbetstid utnyttjas mer effektivt. Kontakttolkning Tolken finns på plats. Rekommenderas vid långa och/eller komplicerade uppdrag. Videotolkning Tolken finns med på videolänk. Kombinera fördelarna med kontakttolkning och telefontolkning. Affärs- och konferenstolkning Handplockade tolkar efter specialiserad kompetens, lämplighet och bakgrund.     Samhällstolkning Språkservice tolkförmedlare är specialiserade på att bistå myndigheter och verk i hela landet med förmedling av tolk Språkservice förmedlar professionella och kompetenta tolkar i alla språk för alla situationer. Bland våra kunder finns läkare, poliser, tulltjänstemän, socialsekreterare, advokater, domstolar, handläggare på Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Arbetar du inom eller mot offektlig sektor och behöver språktolk för att kunna utföra ditt arbete? Språkservice hjälper dig att kommunicera effektivt med dina kunder, medarbetare, klienter och patienter som talar ett annat språk eller dialekt. Våra tolkar När du beställer tolk hos oss kan du känna dig trygg i att all information förmedlas på ett korrekt sätt, att tolken är neutral och arbetar under tystnadsplikt samt i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed. Vi erbjuder utbildade samhällstolkar, auktoriserade tolkar samt tolkar med speciell kompetens för uppdrag inom till exempel rättsväsendet eller sjukvården. Våra tolkar är professionella, neutrala, opartiska, arbetar under tystnadsplikt och i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed. Beställ tolkning så här » Affärstolkning Affärsmöten, delegationsbesök, styrelsemöten, förhandlingar och bolagsstämmor Språkservice har ett brett nätverk av internationellt verksamma tolkar. Vi handplockar alltid tolkar efter specialiserad kompetens, lämplighet och bakgrund för varje uppdrag. Detta kan vara helt avgörande för ett lyckat möte. Våra projektledare och tolkar arbetar naturligtvis under sekretess. Kompetens, flexibilitet och personlig service är ledord i vår verksamhet. Vi hjälper dig! Är du tveksam vad du egentligen skulle behöva i ditt fall – välkommen att konsultera oss.  Kontakt Telefon: 0770-457 458 E-post: konferens@sprakservice.se   Konferenstolkning Språkservice blir din samordnare och projektledare Språkservice tillsätter rätt tolkar för uppdraget och säkerställer att nödvändig tolkteknisk utrustning finns tillgänglig. Vid behov kan vi även hjälpa till med övriga arrangemang som rese-, hotell- och restaurangbokningar. Vi vet vilka frågor vi behöver ställa till dig för att kunna kartlägga ditt specifika behov. Konferenstolkar Konferenstolkar används vid olika typer av möten, till exempel större internationella konferenser och event, seminarier, utbildningar, officiella besök, och marknadsundersökningar. Konferenstolkar arbetar oftast simultant två och två per språkkombination, till exempel i kabin eller med hjälp av bärbar utrustning. Vi anlitar konferenstolkar anslutna till den internationella yrkesorganisationen AIIC (Association Internationale des Interprètes de Conférence) men även andra etablerade konferenstolkar med dokumenterad erfarenhet i tolkkabin. Tolkteknisk utrustning Vid konferenser är det i regel montering av tolkkabiner och närvarotekniker som krävs. Vid andra typer av möten kan en smidigare och mer kostnadseffektiv lösning med portabla tolkväskor vara ett väl fungerande alternativ.  Vi hjälper dig! Är du tveksam vad du egentligen skulle behöva i ditt fall – välkommen att konsultera oss. Kontakt Telefon: 0770-457 458 E-post: konferens@sprakservice.se Vi ställer de rätta frågorna och ringar in ditt behov för att kunna presentera såväl en relevant rekommendation som en kostnadseffektiv offert. Vanliga tolkningsmetoder Konsekutiv tolkning Tolken återger det talaren säger i efterhand - vanligtvis en till två meningar i taget. Kommunikationen sker åt båda hållen och personerna turas om att tala. Konsekutiv tolkning är den tolkningsmetod som användas vid ett tvåpartssamtal. Simultantolkning Tolkningen sker med något eller några ords fördröjning samtidigt som föreläsaren talar. Simultantolkning sker vanligtvis åt ett håll och viss teknisk utrustning är nödvändig till exempel tolkkabiner och hörlurar. En variant av simultantolkning är så kallad viskningstolkning. Den användas när tolkkabin inte finns att tillgå.   Språkservice Online I vår webbtjänst Språkservice Online bokar du snabbt och enkelt tolk på nätet. Tjänsten är helt kostnadsfri och kräver inga förkunskaper - tjänsten tar dig steg för steg genom hela bokningsprocessen. Språkservice Online erbjuder flera fördelar för dig som kund. Några av dessa är: - Undvik telefonkö - Spara tid. Logga in när det passar dig, tjänsten är öppen dygnet runt alla dagar på året. Din bokning registreras direkt i vårt bokningsprogram och vårt arbete med att tillsätta lämplig tolk kan påbörjas direkt. - Enkelt att boka tolk samt att ändra i en befintlig bokning. - Enkel avbokningsrutin direkt på webben för snabb avbokning. - Du får full kontroll, överblick och sorteringsmöjlighet på dina bokningar. I tjänsten kan du också följa vårt arbete med att tillsätta tolk och bekräftelse på tillsatt tolk finns alltid tillgänglig i tjänsten. - Samordna dina tolkbokningar med kollegor. All information om tolkbokningarna gjorda både av dig och dina kollegor finns samlade och tillgängliga för alla med beställningsbehörighet på kundnumret. Du undviker dubbelbokningar och förbättrar samordning av tolkuppdragen. Med tillgång till informationen om andra tolkningar som bokats hos er kan du planera dina egna bokningar så att dessa läggs i anslutning till andra liknande tolkuppdrag. På så sätt kan tolken nyttjas mer effektivt och kostnader för spilltid och restid minskar. - Hög säkerhet. Naturligtvis krypteras informationen så att säkerheten i tjänsten håller en mycket hög nivå. För att få inloggning till Språkservice Online fyller du i uppgifterna i formuläret Beställ inloggning » Kort därefter skickar vi inloggningsuppgifter till dig och du kan börja boka tolk på Språkservice Online. Beställ tolkning så här Enklast bokar du tolk via Språkservice Online Via vår webbtjänst Språkservice Online bokar du tolk snabbt och smidigt. Obs! Här hittar du från och med den 3 februari även TolkNu » som du kan använda för att boka och komma i kontakt med en telefontolk direkt. Med din personliga inloggning får du en samlad överblick på dina beställningar och kan skriva ut information sorterad enligt dina önskemål. Läs mer: Användarvillkor för Språkservice Online » Är du ny kund och saknar du kundnummer? Då ber vi dig att fylla i uppgifterna i formuläret Ny kund » Är du redan kund och vill beställa inloggningsuppgifter till Språkservice Online? Då ber vi dig att fylla i formuläret Beställ inloggning » Beställ dygnet runt Vi erbjuder personlig service dygnet runt på telefon 0770–457 458.  Välkommen!      


1 6 7 8 9 10